Televize

Programy

Televize - STA nebo TKR

Problematiku šíření televizních a rádiových signálů řeší tři hlavní zákony. Prvním je zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů a generální licence ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení, druhým je zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a třetím je zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Možné varianty řešení

Z výše uvedených zákonů vyplývá, že pro SBD jsou možné následující varianty řešení. První variantou je provozování společných televizních antén (STA), druhou variantou je provozování televizního kabelového rozvodu ( TKR ). Obě řešení musí splňovat technické parametry dvou norem - ČSN 36 7211 a ČSN EN 50083, ale i dalších výše uvedených zákonů. V technickém řešení pro jeden objekt není mezi oběma variantami rozdíl. Rozdíl je z hlediska právního, to znamená povinností, které ze zákona musí provozovatel splnit.

Co je STA a TKR

STA je takové technické řešení, které musí splňovat podmínku připojení maximálně jednoho sta účastníků s přijímači podléhajícími oznamovací povinnosti s výjimkou, že tento počet lze překročit, pokud účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci a pokud tento společný příjem není obchodně využíván. Za těchto podmínek není nutné přihlásit se k registraci u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a není nutné žádat o licenci na televizní a rozhlasové vysílání.
TKR je takové technické řešení, kdy je realizován rozvod signálu z jednoho místa do více objektů. Tedy řešení shodné s řešením televizních kabelových operátorů, které nám poskytují televizní signál v současné době.

Kdy STA a kdy TKR

STA je řešení pro nenáročný příjem. To znamená v našich podmínkách pro příjem ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA a volně šiřitelné německé satelitní programy typu RTL, SAT1 a podobně. Dále pro příjem radiových stanic. V případě, že příslušný objekt má zájem přijímat i placené programy ( SPEKTRUM, SUPERMAX, GALAXIE SPORT, STANICE O a jiné ), musí i objekt mající svojí anténu a rozvod pouze po svém objektu přeměnit STA na TKR. Tato změna znamená provedení několika právních úkonů. Získat „Osvědčení o registraci“ od ČTÚ a „Potvrzení o registraci“ od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Dříve do svého rozvodu žádný placený program nesmíte a ve většině případů ani nedokážete spustit.

Smlouva s kolektivními správci

U TKR se nevyhneme povinnosti platit kolektivním správcům vyplývající z autorského zákona (§ 22). Ten definuje přenos rozhlasového nebo televizního vysílání jako zpřístupňování díla současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, uskutečňuje-li je jiná osoba než vysílatel takového vysílání. Na základě § 22 a dalších paragrafů je nutné uzavřít smlouvu s kolektivním správcem autorských práv souvisejících s přenosem televizních a rozhlasových signálů a platit předepsaný poplatek. Kolektivní správci autorských práv jsou v současné době čtyři, kteří vybírají poplatky za šíření televizního a rozhlasového vysílání. Výše poplatku se vypočítává z počtu zapojených zásuvek a je závislá od počtu vysílaných programů a někdy od výše vybíraného poplatku za vysílání. Lze říci, že průměrný poplatek pro jednoho správce je zhruba 1 Kč za zásuvku a měsíc.
© 2004, Lukáš Koranda